Algemene Voorwaarden

Gepubliceerd op 5 april 2018 om 11:04

Algemene leveringsvoorwaarden CentPack

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en voor iedere overeenkomst tussen CentPack, en de wederpartij, verder te noemen “wederpartij”, behoudens voor zover door CentPack schriftelijk en nadrukkelijk is aangegeven dat zij bij de desbetreffende overeengekomen overeenkomst of offerte afwijkt van deze voorwaarden. De voorwaarden zijn ook van toepassing op elke verdere overeenkomst ook wanneer niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.

 

ARTIKEL 2. OFFERTES.
1.Alle door CentPack gemaakte offertes zijn vrijblijvend en na aanvaarding heeft CentPack het recht om binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij de offerte te herroepen.
2.De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en/of andere kosten en belastingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 3. LEVERING.
1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de producten van CentPack af fabriek/magazijn van CentPack. Wanneer in de leveringscondities een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms, zoals deze door de Internationale Kamer van Koophandel van Parijs gepubliceerd worden, van toepassing zijn. Indien termen gehanteerd worden die eveneens voorkomen in de lijst van Incoterms dan geldt dat deze termen de betekenis hebben die daaraan volgens de Incoterms aan gegeven wordt.
2.De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment waarop deze bij hem/haar of een door hem/ haar opgegeven adres worden afgeleverd. Wanneer de wederpartij de afname weigert, dan wel nalaat de noodzakelijk informatie of instructies te verstrekken om tot levering over te kunnen gaan, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de zaken afgeleverd zouden moeten worden aan een door de wederpartij aan te geven adres komen de kosten van vervoer - van het afleveradres naar de plaats van opslag - voor rekening van de wederpartij, evenals de kosten voor het vervoer van die opslagplaats naar de uiteindelijke plaats van levering. Ook verdere redelijkerwijs gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 4. LEVERTIJD.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient CentPack derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

ARTIKEL 5. DEELLEVERINGEN.

Het is CentPack te allen tijde toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren en deze gedeelten alsdan ook afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 6. TECHNISCHE EISEN EN NORMEN.

Ingeval de te leveren zaken buiten Nederland gebruikt moeten worden en deze zaken aan de in dat land geldende technische eisen of normen, die van overheidswege voorgeschreven zijn, dienen te voldoen, is CentPack uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de zaken die aan die vermelde technische eisen en/of normen voldoen wanneer de afnemer voor het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de zaken die CentPack verstrekt, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.

 

ARTIKEL 7. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN.

Ingeval er door CentPack een monster, model of voorbeeld is getoond of wordt verstrekt, wordt dit monster of model geacht slechts bij wijze van aanduiding te zijn verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij schriftelijk is gegarandeerd dat de zaken worden geleverd conform het getoonde en/of verstrekte monster, model of voorbeeld. Wanneer CentPack bij offertes of overeenkomsten tekeningen of modellen verstrekt blijven deze te allen tijde eigendom van CentPack, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN.

CentPack is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de verpakking van die zaken of bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften of indien de wijzigingen gering van aard zijn en die een verbetering van de te leveren zaken betekenen naar oordeel van CentPack Geringe afwijkingen in de kleurstelling, de maatvoering of het gewicht, welke volgens goed handelsgebruik binnen gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames, vernietiging of ontbinding. De wederpartij is zich ervan bewust dat de kans op genoemde afwijkingen groter wordt bij deel- en/of naleveringen.

 

ARTIKEL 9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.
1.De vorderingen van CentPack op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
2.indien na het sluiten van de overeenkomst aan CentPack omstandigheden ter kennis komen die CentPack goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verbintenissen uit de desbetreffende overeenkomst jegens CentPack niet, dan wel niet tijdig, dan wel niet volledig zou kunnen nakomen;
b. indien de wederpartij de bij het sluiten gevraagde zekerheid voor de nakoming van haar verbintenis jegens CentPack niet stelt, dan wel niet in voldoende mate stelt.


3.In bovenvermelde gevallen is CentPack bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van CentPack om schadevergoeding te vorderen.
4.Indien zich omstandigheden voordoen van personele aard en/of materiële aard waarvan CentPack zich ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen en van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij onmogelijk wordt, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van CentPack kan worden gevergd, is CentPackbevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de wederpartij tot enige schadevergoeding of vergoeding van kosten gerechtigd is.

 

ARTIKEL 10. GARANTIE.
1.De garantieverplichting van CentPack strekt niet verder tot datgene wat de producent van dat product jegens CentPack garandeert, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.CentPack is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de zaak voor een bepaald voorgenomen gebruik, dit risico ligt bij de wederpartij, tenzij dit door CentPack bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven.

 

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
1.Alle door CentPack geleverde zaken blijven het eigendom van CentPack totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met CentPack gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder:
2.de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde, eerder geleverde en niet betaalde of te leveren zaak/zaken;
3.de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door CentPack verrichte of te verrichten diensten;
4.eventuele schade-, kosten- en rentevorderingen wegens niet correcte nakoming door de wederpartij van koopovereenkomst(en) met CentPack.
5.Door CentPack geleverde zaken die krachtens het bovenstaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen uitsluitend in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is uitdrukkelijk niet bevoegd deze zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
6.Indien de wederpartij zijn verplichtingen uit overeenkomst(en) niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen naar het oordeel van CentPack is CentPack gerechtigd afgeleverde zaken waarop het bovenvermelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaken voor de wederpartij houden weg te halen of te doen weghalen, waarbij de wederpartij zich verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen en eveneens de derden die eventueel de zaken houden voor de wederpartij te instrueren om eveneens alle medewerking te verlenen. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan het bepaalde in dit lid te voldoen verbeurt zij een boete van 10% van het door haar verschuldigde bedrag aan CentPack onverminderd het recht van CentPack om de zaken weg te halen of weg te doen halen.
7.Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wensen te vestigen of enig recht op die zaken willen doen gelden, is de wederpartij verplicht om CentPack per omgaande schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke wensen of voornemens. CentPack is dan ook gerechtigd haar eigendom tot zich te nemen. De wederpartij dient daaraan haar medewerking te verlenen.
8.De wederpartij is verplicht:
9.de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- of waterschade en tegen diefstal en eveneens op eerste verzoek een kopie van de desbetreffende polis aan CentPack te verstrekken;
10.alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars, dan wel derden indien de zaken niet onder dekking van de desbetreffende verzekering vallen, dan wel niet verzekerd zijn tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek te verpanden aan CentPack op de wettelijk voorgeschreven wijze;
11.de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door CentPack geleverde zaken op eerste verzoek te verpanden aan CentPack op de manier die wettelijk is voorgeschreven;
12.de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek te merken als eigendom van CentPack op de door CentPack aan te geven wijze, dan wel CentPack omgaand in de gelegenheid te stellen dit zelf te doen;
13.op alle andere manieren medewerking te verlenen aan redelijke maatregelen die CentPack wenst te nemen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken, welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Daaronder desgewenst tevens begrepen het zo nodig verhuren van een deel van het pand van de wederpartij aan CentPack en alsdan de zaken, welke CentPack onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd, aldaar te plaatsen.

 

ARTIKEL 12. GEBREKEN: KLACHTENTERMIJN.
1.De wederpartij dient de gekochte zaken zo mogelijk terstond bij aflevering of zo spoedig als mogelijk daarna te onderzoeken te onderzoeken, dan wel te laten onderzoeken, uiterlijk vijf dagen na aflevering. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de gesloten overeenkomst beantwoordt, namelijk:
2.of de juiste zaken zijn geleverd;
3.of de zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
4.en/of de afgeleverde zaken voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die men volgens Nederlands handelsgebruik mag verwachten.
5.Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan CentPack te melden.
6.Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan CentPack.
7.Het niet in acht nemen van bovenvermelde onderzoeks- en of meldingstermijnen leiden ertoe dat de wederpartij uit de desbetreffende overeenkomst geen rechten meer jegens CentPack kan doen gelden onverminderd de verplichting vande wederpartij om haar verbintenissen uit de overeenkomst jegens CentPack na te komen.

 

ARTIKEL 13. BETALING.
1.Betaling dient in Nederlands wettig betaalmiddel te geschieden ten kantore van CentPack binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel dient het verschuldigde bedrag op bankrekening van CentPack binnen 30 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn. Wanneer de termijn van 30 dagen na factuurdatum is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van het intreden van verzuim is de wederpartij aan CentPack een vertragingsrente over het opeisbare bedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
2.Ingeval van liquidatie van de wederpartij, dan wel faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, dan wel een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling van de wederpartij leiden ertoe dat alle betalingsverplichtingen jegens CentPack onmiddellijk opeisbaar zijn.
3.De wederpartij is nimmer gerechtigd om tot opschorting of verrekening over te gaan met vorderingen die zij heeft dan wel pretendeert op CentPack, behoudens voor zover CentPack uitdrukkelijk schriftelijke toestemming geeft voor verrekening van de desbetreffende vorderingen.
4.De door de wederpartij gedane betalingen strekken, ondanks enig andersluidende mededeling van de wederpartij bij betaling, telkens tot afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, telkens eerst over de oudste facturen, en in de tweede plaats ter afdoening van de oudste opeisbare facturen.

 

ARTIKEL 14. INCASSOKOSTEN.
1.Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is met de nakoming van een of meer van haar verbintenissen jegens CentPack komen alle (buiten)gerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de hoofdsom ter verkrijging of verwezenlijking van nakoming van die verplichtingen buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
2.Ten bewijze van de eventuele kosten strekken nota’s van de door CentPack ingeschakelde derden tot volledig bewijs.

 

ARTIKEL 15. OVERMACHT.
1.Tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen nimmer aan CentPack worden tegengeworpen. Evenmin kan zij daarvoor aansprakelijk gehouden worden wanneer deze tekortkomingen niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst en/of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.
2.Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet limitatief, verstaan:
3.de omstandigheid dat CentPack een prestatie die van belang is voor de door haar aan de wederpartij te leveren prestatie niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, zelfs indien een dergelijke tekortschieten mogelijkerwijs te voorzien was geweest;
4.stakingen, stiptheidsacties of enige andere actie door of vanwege werknemers van CentPack dan wel door of vanwege werknemersorganisaties;
5.storingen of vertragingen in het verkeer;
6.overheidsmaatregelen die CentPack verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk en/of volledig na te komen.
7.een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten. Zulks zal ook aanwezig zijn wanneer de kosten van deze grondstoffen voor de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten aanmerkelijk in prijs verhoogd zijn na het sluiten van de overeenkomst.
8.bovenmatig ziekteverzuim van werknemers van CentPack.
9.Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is elk der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat CentPack tot enige vergoeding van schade door de wederpartij of derden geleden of enig andere garantie gehouden zal zijn met inbegrip van gevolgschade van zowel van de wederpartij als van derden.
10.CentPack heeft ook het recht om zich op overmacht van deze overeenkomst te beroepen indien de omstandigheid die de nakoming verhindert intreedt nadat CentPack haar verbintenis reeds had moeten nakomen.
11.Voor zover CentPack bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het deels nog te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet wanneer het reeds geleverde c.q. nog leverbare deel naar objectieve maatstaven geen zelfstandige waarde heeft, waarbij het voorgenomen gebruik voor de wederpartij geen rol speelt.

 

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID.
1.CentPack is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, in het bijzonder als gevolg van bedrijf- en/of letselschade, geleden door de wederpartij en/of diens werknemers en/of derden als direct en/of indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde zaken met inbegrip met die zaak geleverde hulpmiddelen en/of diensten, alsmede gedragingen van haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden, een en ander onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid ter zake productaansprakelijkheid en/of opzet of grove schuld van CentPack en/of haar werknemers.
2.Ingeval CentPack ondanks het in het voorgaande lid bepaalde aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door CentPack gesloten verzekering wordt uitgekeerd, dan wel wanneer CentPack in het desbetreffende geval niet verzekerd is het bedrag dat CentPack ter zake die schade kan verhalen op derden.
3.Voor schade en/of kosten als gevolg van vertraging in de levering van de door CentPack te leveren zaken is CentPack nimmer aansprakelijk, evenmin voor gevolgschade en evenmin voor directe of indirecte schade van derden.
4.Voor zover CentPack zou worden aangesproken uit hoofde van productaansprakelijkheid ter zake door CentPack geleverde zaken wordt het gebrek dat de desbetreffende schade heeft veroorzaakt, dan wel mede veroorzaakt, geacht ontstaan te zijn door toedoen van de wederpartij voor zover deze niet aan zijn verplichting tot onmiddellijke inspectie van de geleverde zaken heeft voldaan, dan wel hij ondanks inspectie van de zaken het gebrek niet heeft opgemerkt terwijl van hem redelijkerwijs verwacht mocht worden dat hij bij deskundige inspectie het gebrek opgemerkt zou hebben. In een dergelijk geval vrijwaart de wederpartij CentPack voor aanspraken van derden, werknemers van de wederpartij daarbij inbegrepen.
5.Indien ondanks het bovenstaande CentPack aansprakelijk geacht wordt voor enige schade, dan wel gevolgschade zal zij jegens de wederpartij niet gehouden zijn om enige schadevergoeding meer dan de waarde van de geleverde zaken te vergoeden wanneer de prijs van de geleverde zaak niet in verhouding staat tot door de wederpartij rechtstreeks of indirect geleden schade. Dit wordt in elk geval het geval geacht indien de schade meer bedraagt dan het vijfvoudige van de prijs van desbetreffende geleverde zaken.

 

ARTIKEL 17. BEVOEGDE RECHTER.
1.In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elke geschil tussen de wederpartij en CentPack, onverminderd de wettelijke bevoegdheidsregels met betrekking tot de competentie van de kantonrechter, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Arnhem. CentPack blijft daarnaast echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale recht bevoegde rechter.

 

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT.
1.Op elke overeenkomst tussen CentPack en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
2.Voor zover enige bepaling of deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn nietig zijn blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn in stand.